English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
E-Belediye
Dernek ve Kuruluşlar
Önemli Tefefonlar
Yüzme Suyu Takip Sistemi
Amasra Belediyesi
2017 Temmuz Ayı Meclis Kararları


T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

KARAR TARİHİ: 06/07/2017

KARAR NO: 63

KARAR ÖZÜ: MAHKEME KARARI.

 

 

KARAR: Başkanlık Makamının 30/06/2017 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün aynı tarih ve 588 sayılı yazılarında "İlçemiz sınırları dahilinde kalan Uygulama İmar Planları  ile ilgili olarak vatandaşlar tarafından  Zonguldak İdare Mahkemesince alınmış mahkeme kararları bulunmaktadır. Söz konusu karar;

         Davacı Ömer Faruk Ş.ÖZKAN tarafından Zonguldak İdare Mahkemesi ne  2015/576 Esas,2016/818 Karar No ile dava açılmış olup, davanın konusu   Davacının maliki olduğu dairenin  bulunduğu apartmanın  ön deniz cephesinde yer alan 208 ada,5 ve 8 parsellere bitişik nizam 5 katlı yapılaşma izni  veren Amasra Belediyesi nin 02.04.2015 tarih ve 50 sayılı Amasra Revize İmar Planı değişikliği işleminin; mevzu bahis yerin yol ve yeşil alanda kaldığı ve kısıtlılığı bilindiği halde müteahhit Turhan GÖKMEN tarafından satın alınan parsellerin nüfuz kullanılmak  suretiyle yapılaşmaya açıldığı iddialarıyla iptali istenilmiştir.

        Zonguldak İdare Mahkemesinin 2015/576 Esas,2016/818 nolu kararıyla dava konusu işlemde şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı açısından hukuka uyarlık görülmediğinden,dava konusu işlemin iptaline,Ankara Bölge İdare Mahkemesine istinaf yolu açılmak  üzere  29/09/2016 tarihinde karar verilmiştir.Söz konusu karara Amasra Belediye Başkanlığımız tarafından itiraz edilmiştir. Ancak 5.İdari Dava Dairesinin 2017/11 Esas ,2017/505 nolu kararı ile ;Zonguldak İdare Mahkemesince verilen 29/09/2016 günlü, E:2015/576,K:2016/818 sayılı kararın usul ve hukuka uygun olduğu,kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından,istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.Söz konusu İdari Dava Kararı Belediye Başkanlığımıza bildirilmiştir.

         Yargılama Usulü Kanunun 28. Maddesinin 1. Bendinde;   Danıştay,bölge idare mahkemeleri,idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının  icaplarına göre idare,gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur.Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden itibaren başlayarak otuz günü geçemez. denmektedir.

          Bu hususlar dahilinde, ileride telafisi güç zararların oluşmasını engellemek, maddi manevi herhangi bir tazminat ile karşı karşıya kalmamak adına Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olarak kamu görevinin sürekliliği hızlı ve etkin bir biçimde sağlamak amacıyla konunun Belediye Meclisinde değerlendirilerek gereğinin yapılması" talebine istinaden, Meclisimizce yapılan görüşmede;

         İdari Yargılama Usulü Kanunun 28. Maddesi  kapsamında mahkeme kararlarının uygulanmasına, Belediye Meclisimizce alınan 18.07.2016 Tarih ve 61 Sayılı karar ile İller Bankası Anonim Şirketine  Plan yaptırılmasına ilişkin karar alındığından,24.03.2017 tarihinde ihalesi yapılan Plan kapsamında plana işlenmek  üzere İMPO İmar A.Ş. ye ve İller Bankası Anonim Şirketine  mahkeme kararı ile meclis kararının gönderilmesine, Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

                                                                                       

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

KARAR TARİHİ: 06/07/2017

KARAR NO: 64

KARAR ÖZÜ: DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ.

 

KARAR: Başkanlık Makamının 14/06/2017 tarihli havalesiyle Belediye Meclisine gelen Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğünün aynı tarih ve 452 sayılı yazılarında "Belediyemiz norm kadrosunda Teknik Hizmetler Sınıfı 4 Dereceli Tekniker kadrosunda görev yapmakta olan Tekniker Şaziye ORHAN ve Genel İdari Hizmetler Sınıfı 9 Dereceli Zabıta Memuru kadrosunda görev yapmakta olan Zabıta Memuru Mesut ŞİMŞEK in, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 68. maddesinin A fıkrasının "b" bendine istinaden, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesinin 1. fıkrasına göre hazırlanan Dolu Kadro Değişiklik Cetvellerinin (Memur) Meclisimizce onaylanması" talebine istinaden, Meclisimizce yapılan görüşmede;

 

KALDIRILMAK İSTENEN KADRONUN         ALINMAK İSTENEN KADRONUN

 

Ünvan kodu   Sınıfı  Ünvanı  Derecesi  Adeti      Ünvan kodu   Sınıfı  Ünvanı  Derecesi  Adeti

 

8750             T.H.   Tekniker      4           1            8750             T.H.   Tekniker      3           1

 

olarak değiştirilmesi oybirliği ile,

 

KALDIRILMAK İSTENEN KADRONUN             ALINMAK İSTENEN KADRONUN

 

Ünvan kodu   Sınıfı  Ünvanı   Derecesi  Adeti     Ünvan kodu   Sınıfı  Ünvanı  Derecesi  Adeti

9950             G.İ.H.  Zabıta Mem.   9        1         9950           G.İ.H.   Zabıta Mem.  8           1

 

Yapılan açık oylamada,Meclis Üyeleri; Fatma KARACA,Şirin ÖZLEYEN,Yurdanur TOPÇU,Fahrettin AKYÜZ,Tayla BİLKİ,Yaşar DENİZCİER (KABUL),Meclis Üyeleri; Recep IŞIK,Ayşe DEMİRCİOĞLU (RED)  6 KABUL,2 RED oyla,

Belediye Meclisimizce oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

 

KARAR TARİHİ: 06/07/2017

KARAR NO: 65

KARAR ÖZÜ: 2017 AĞUSTOS AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN BELİRLENMESİ.

 

KARAR: Başkanlık Makamı nın 14/06/2017 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nün aynı tarih ve 453 sayılı yazılarında "2017 Ağustos Ayı Meclis Toplantısının Gün ve Saatinin Belirlenmesi" talebine istinaden, Belediye Meclisimizce yapılan görüşmede;

      5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 20. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği nin 6.maddesi gereği 2017 Ağustos ayı Meclis Toplantısının 03 Ağustos 2017 Perşembe günü saat 14:00 da yapılmasına, Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 
Site içi arama

Başkan
İnteraktif Eğitim
Amasra Hava Durumu
Facebook Sayfamız