English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
E-Belediye
Dernek ve Kuruluşlar
Önemli Tefefonlar
Yüzme Suyu Takip Sistemi
Amasra Belediyesi
2017 Aralık Ayı Meclis Kararları


T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

KARAR TARİHİ: 07/12/2017

KARAR NO: 90

KARAR ÖZÜ: 1 ADET YAZILI ÖNERİ.

 

KARAR: Belediye Meclisimize sunulan 1 adet yazılı önerinin gündeme alınması ile ilgili yapılan görüşme neticesinde;

1-ÖNERİ : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün; 117 ada,3 sayılı parselin İmar Plan Tadilatı ile ilgili talebinin, gündemin 5.maddesine alınarak görüşülmesine, Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

                                                                                       

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

KARAR TARİHİ: 07/12/2017

KARAR NO: 91

KARAR ÖZÜ: HATİCE AKARSUNUN BARIŞ AKARSU KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ AÇMAK AMACIYLA UYGUN BİR YER TAHSİSİ TALEBİ.

 

KARAR: Başkanlık Makamının 30/11/2017 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 920 sayılı yazılarında Hatice AKARSU nun belediyemize vermiş olduğu 13/11/2017 tarihli dilekçesinde; İlçemiz Merkezinde Belediyemize ait uygun bir alanda Barış AKARSU Kültür ve Yardımlaşma Derneği açmak amacıyla kalıcı olarak uygun bir yer gösterilmesi talep edilmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin d bendinde Kendilerine ait taşınmazları, aslı görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz. (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/19 md.) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 5253 sayılı Dernekler Kanununun 10 uncu maddesi; belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler için uygulanmaz. denmektedir. Hatice AKARSU nun ilgide kayıtlı dilekçe talebinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin e bendi gereğince Belediye Meclis tarafından değerlendirilerek karar verilmesi talebine istinaden, Meclisimizce yapılan görüşmede;

       Konuyla ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Türlü İşler Komisyonuna havalesine, komisyonca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

 

KARAR TARİHİ: 07/12/2017

KARAR NO: 92

KARAR ÖZÜ: EVSEL KATI ATIK, ATIK SU TARİFE RAPORU.

 

KARAR: Başkanlık Makamının 01/12/2017 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 519 sayılı yazılarında 27/12/2010 tarih 27742 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyularak Usul ve Esasların İlişkin Yönetmelik Hükümlerine istinaden Belediyemizce hazırlanan Amasra Belediyesi Evsel Katı Atık, Atık Su Tarife Raporu yazımız ekinde sunulmuştur. Evsel Katı Atık, Atık Su Tarife Raporunun Belediye Meclisinde görüşülmesi talebine istinaden, Meclisimizce yapılan görüşmede;

       Konuyla ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, komisyonca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

 

KARAR TARİHİ: 07/12/2017

KARAR NO: 93

KARAR ÖZÜ: 2018 OCAK AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN BELİRLENMESİ

 

KARAR: Başkanlık Makamı nın 29/11/2017 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nün aynı tarih ve 914 sayılı yazılarında 2018 Ocak Ayı Meclis Toplantısının Gün ve Saatinin Belirlenmesi talebine istinaden, Belediye Meclisimizce yapılan görüşmede;

      5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereği 2018 Ocak Ayı Meclis Toplantısının 04 Ocak 2018 Perşembe günü saat 14:00da yapılmasına, Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

 

KARAR TARİHİ: 07/12/2017

KARAR NO: 94

KARAR ÖZÜ: KALEŞAH MAHALLESİ, 197 ADA, 3 SAYILI PARSELİN İMAR PLAN TADİLATI.

 

KARAR: Başkanlık Makamının 07/12/2017 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün aynı tarih ve 1014 sayılı yazılarında Amasra Kaymakamlık Makamının 16.10.2017 tarih ve 1126 sayılı Hükümet Konağı konulu yazısına istinaden mülkiyeti hazineye ait 197 ada 3 parseldeki Askeri Alanın imar planında Hükümet Konağı  yeri olarak değişikliği talep edilmiş ve konu Belediye Meclisimize havale edilmiştir. Belediye Meclisinin 21.11.2017 tarih ve 88 sayılı kararı ile 197 ada 3 sayılı parselin plan değişikliği talebinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesi doğrultusunda yeniden düzenlenmesini ve 31. maddesinde belirtildiği şekilde idareye sunulmasının uygun olduğu, kamu yararına olması nedeniyle bir sonraki meclis toplantısında yeniden değerlendirilmesine karar verilmiştir.

197 ada 3 parseldeki Askeri Alanın imar planında Hükümet Konağı  olarak plan değişikliği talebinin kamu yararı doğrultusunda Belediye Meclisimizce görüşülüp, incelenerek gerekli kararın alınması talebine istinaden, Meclisimizce yapılan görüşmede;

       Konuyla ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere İmar Komisyonuna havalesine, komisyonca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 
Site içi arama

Başkan
İnteraktif Eğitim
Amasra Hava Durumu
Facebook Sayfamız