English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
E-Belediye
Dernek ve Kuruluşlar
Önemli Tefefonlar
Yüzme Suyu Takip Sistemi
Amasra Belediyesi
2016-Eylül Ayı Meclis Kararları


T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi: 01/09/2016

Karar No: 72

 

Karar Özü: 4 ADET YAZILI ÖNERİ

     

Karar: Belediye Meclisimize sunulan 4 adet yazılı önerinin gündeme alınması ile ilgili yapılan görüşme neticesinde;

1.ÖNERİ : CHP Grubu Meclis Üyelerinin; Türlü İşler Komisyonu kurulması talebi gündemin 8.maddesine eklenmesine oybirliği ile,

 2.ÖNERİ: CHP Grubu Meclis Üyelerinin; Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe DEMİRCİOĞLU'na ödenecek maaşı ile ilgili talep gündeme alınmamıştır.

3.ÖNERİ : Zabıta Amirliğinin ; Trafik Komisyonuna üye seçilmesi ile ilgili talep Belediye Başkan Vk.Recep IŞIK,Meclis Üyesi,Ayşe DEMİRCİOĞLU (KABUL),Meclis Üyeleri; Fatma KARACA,Şirin ÖZLEYEN,Zafer MEZGEL,Tayla BİLKİ,Fahrettin AKYÜZ,Yaşar DENİZCİER (RED) 2 kabul,6 red oyla REDDEDİLMİŞTİR.

4.ÖNERİ : Yazı İşleri Müdürlüğünün; İşçi norm kadro ihdas-iptal talebinin gündemin 9.maddesine eklenmesine oybirliği ile,eklenerek gündemin 11.maddeye çıkarılmasına,

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

 

Karar Tarihi: 01/09/2016

Karar No: 73

 

Karar Özü: AMASRA BELEDİYESİ ÖZEL HALK OTOBÜSÜ İŞLETMECİLERİNİN YOLCU TAŞIMA ÜCRETLERİNE ZAM TALEBİ.

 

Karar: Başkanlık Makamının 03/08/2016 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Zabıta Amirliğinin aynı tarih ve 228 sayılı yazılarında "Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsü işletmecilerinin Belediyemize vermiş oldukları 02/08/2016 tarihli dilekçeleri ile "Yolcu Taşıma Ücretlerine Zam Yapılmasını" talep etmektedirler.Konunun Belediye Meclisimizce müzakeresi" talebine istinaden,Belediye Meclisimizin 04/08/2016 tarih ve 71 sayılı kararıyla konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış ,Komisyonca hazırlanan 09/08/2016 tarihli rapor doğrultusunda, Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsleri işletmecilerinin zam talebi ile ilgili olarak en son 07/01/2016 tarih ve 07 sayılı Meclis kararı ile 2016 yılında zam yapıldığı için yıl içerisinde yeniden yolcu taşıma ücretlerine zam yapılmasının uygun olmadığına,Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

 

Karar Tarihi: 01/09/2016

Karar No: 74

 

Karar Özü: KARAYOLLARI PLAN DEĞİŞİKLİĞİ.

 

Karar: Başkanlık Makamının 29/08/2016 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün aynı tarih ve 662 sayılı yazılarında "Karayolları 15.Bölge Müdürlüğünün 03.06.2016 tarih ve E.133612 sayılı yazısı ile belirtilen; İlçemiz 74-03 K.K.Nolu (Bartın-Kurucaşile) DYA-Amasra İl Yolunun (Amasra Tüneli Geçiş Projesi) (Km:1+792,435-3+940,847) arasında kamulaştırma çalışmaları için Karayolları Müdürlüğünce hazırlatılan Amasra Kent Merkezi Karayolu Geçişi İmar Plan Değişiklik teklifi Amasra Belediye Meclisi tarafından incelenmiş olup, 18.07.2016 tarih ve 58 sayılı kararı ile eksikliklerin olduğu 27.07.2016 tarih ve 1456 sayılı yazımız ile Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne iletilmiştir. Karayolları 15.Bölge Müdürlüğü 15.08.2016 tarih ve E.194928 sayılı yazı ile Amasra Kent Merkezi Karayolu Geçişi İmar Plan Değişiklik teklifinin yeniden Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmesi" talebine istinaden, Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde; Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere İmar Komisyonuna havalesine,Komisyonca hazırlanacak raporun Belediye Meclisimizin 05/09/2016 pazartesi günü saat 14.00'de yapacağı Meclis toplantısında müzakeresi ile ilgili yapılan açık oylama neticesinde; Belediye Başkan Vekili Recep IŞIK, (RED),Meclis Üyeleri ; Fatma KARACA,Şirin ÖZLEYEN,Zafer MEZGEL,Tayla BİLKİ,Fahrettin AKYÜZ,Ayşe DEMİRCİOĞLU,Yaşar DENİZCİER, (KABUL) oyu kullanılmış olup,1 RED.7 KABUL oyla Belediye Meclisimizce oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

 

Karar Tarihi: 01/09/2016

Karar No: 75

 

Karar Özü: MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT KİRALIK TAŞINMAZLARIMIZIN KİRA SÜRELERİ BİTECEĞİNDEN TEKRAR KİRAYA VERİLİP VERİLMEYECEĞİ.

 

Karar: Başkanlık Makamının 25/08/2016 tarihli havalesi ile Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 278 sayılı yazılarında "Belediyemiz kiracılarından (BALIKHANE) Metin YILMAZ'ın dilekçesi ekte sunulmuştur. Kiralık taşınmazın kira süresi 30/06/2016 tarihi itibarı ile sona ermiştir. Bu taşınmazın tekrar kiraya verilip verilemeyeceğinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ve de 6098 sayılı Borçlar Kanunu hükümlerine göre Belediye Meclisimizce görüşülmesi" talebine istinaden yapılan görüşmede;

        1- Kira süresi 5 yıl uzatılan kiracılarımızın, altı aylık kira bedellerinin aynen devamına,01/01/2017 tarihinden itibaren kira bedellerinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanacak yurtiçi fiyat endeksinde yazılı orana göre bir önceki yılın aynı ayına göre artırılmasına,

           Buna göre kiracılarımızdan;

        a) Metin YILMAZ- BALIKHANE : Kira süresinin 01/07/2016 tarihinden itibaren 5 yıl uzatılmasına,aylık kira bedeli 759,50.-TL olarak belirlenmesine,

         2- Kira bedellerinin vadesinde ödenmediği taktirde kira bedellerine 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51.maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanmasına,

        3- Kiracılarla imzalanacak sözleşmelere imza atmak üzere Belediye Başkanı M.Emin TİMUR'a yetki verilmesine,

        4- Aylık kira bedellerinin her ayın 1'i ile 10'u arasında tahsil edilmesi ile ilgili yapılan açık oylama neticesinde; Belediye Başkan Vekili Recep IŞIK, Meclis Üyeleri; Fatma KARACA, Şirin ÖZLEYEN, Tayla BİLKİ, Fahrettin AKYÜZ, Yaşar DENİZCİER (KABUL), Meclis Üyeleri; Zafer MEZGEL, Ayşe DEMİRCİOĞLU (RED) 6 kabul, 2 Red oyla Belediye Meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

 

Karar Tarihi: 01/09/2016

Karar No: 76

 

Karar Özü: PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA 1 ÜYE SEÇİMİ.

 

Karar: Başkanlık Makamının 29/08/2016 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 555 sayılı yazılarında "Belediyemiz Meclis Üyesi Ayşe DEMİRCİOĞLU 'nun bağlı olduğu Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ettiği Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanının Belediyemize sunmuş olduğu 09/08/2016 tarihli dilekçe ile tarafımıza bildirilmiştir. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21. maddesinin 4. fıkrasında "Bağlı olduğu partiden istifa eden komisyon üyesinin komisyon üyeliği de sona erer. Süreyi tamamlamak üzere ilk toplantıda aynı partiden yeni üye seçimi yapılır." denmektedir. Bu nedenle Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olan Ayşe DEMİRCİOĞLU' nun partisinden istifa etmesi nedeniyle kalan süreyi tamamlamak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na 1 adet üye seçilmesi " talebine istinaden, yapılan oylama neticesinde

 

            1- Yaşar DENİZCİER         8  OYLA

 

Plan ve Bütçe Komisyonunda görev almak üzere Belediye Meclisimizce oybirliği ile seçilmiştir.

 

 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

 

Karar Tarihi: 01/09/2016

Karar No: 77

 

Karar Özü: DOLU (MEMUR) KADRO DEĞİŞİKLİĞİ.

 

Karar: Başkanlık Makamının 29/08/2016 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 554 sayılı yazılarında" Belediyemiz Norm kadrosunda Teknik Hizmetler Sınıfı 4 Dereceli Tekniker kadrosunda görev yapmakta olan Nihan EROL'un, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68. maddesinin A fıkrasının "b" bendine istinaden, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesinin 1. fıkrasına göre hazırlanan Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin (Memur) Meclisimizce onaylanması" talebine istinaden, Meclisimizce yapılan görüşmede: Yazı İşleri Müdürlüğünce; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68. maddesinin A fıkrasının "b" bendine istinaden, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesinin 1. fıkrasına göre hazırlanan Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin (Memur);

 

KALDIRILMAK İSTENEN KADRONUN               ALINMAK İSTENEN KADRONUN

      ÜNVANI   DERECESİ  ADETİ                                  ÜNVANI DERECESİ  ADETİ

        Tekniker       4                1                                             Tekniker        3               1

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (l) fıkrası gereği onaylanmasına, Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

 

Karar Tarihi: 01/09/2016

Karar No: 78

 

Karar Özü: EKİM-2016 AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISI GÜN VE SAATİNİN BELİRLENMESİ

 

Karar: Başkanlık Makamının 25/08/2016 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğü'nün aynı tarih ve 550 sayılı "Ekim-2016 Ayı Meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi" ile ilgili yazılı taleplerine istinaden, Belediye Meclisimizce yapılan görüşmede; 5393 Sayılı belediye Kanunun 20.ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereği,Ekim-2016 ayı meclis toplantısının 06 Ekim 2016 Perşembe günü saat 14:00' te yapılmasına Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

 

Karar Tarihi: 01/09/2016

Karar No: 79

 

Karar Özü: TÜRLÜ İŞLER KOMİSYONU KURULMASI.

 

Karar: Başkanlık Makamının 01/09/2016 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen CHP Grubu Meclis üyelerinin Belediyemize vermiş oldukları 01/09/2016 tarihli dilekçelerinde "İhtisas Komisyonlarının oluşumu ile ilgili 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesi: Belediye Meclisi Üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan İhtisas Komisyonları kurabilir.Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir.Meclis Komisyonlara üye seçiminden önce kurulacak komisyonu ve üye sayısının belirler der.Meclis Gündemindeki bir çok konu araştırılmak ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmektedir.Plan ve Bütçe Komisyonu konuların mali yönüyle ilgilidir.Konuların ayrıntılı olarak diğer yönlerinin araştırılması ve doğru kararlar alınabilmesi için Türlü İşler Komisyonu Kurulması" taleplerine istinaden,Konu ile ilgili meclisimizce yapılan oylama neticesinde; (Belediye Başkan Vekili Recep IŞIK, Ayşe DEMİRCİOĞLU (ÇEKİMSER) oy kullanmıştır.)

      

        TÜRLÜ İŞLER KOMİSYONU

 

        1-Yaşar DENİZCİER              

        2-Tayla BİLKİ           

        3-Şirin ÖZLEYEN         

 

Oluşan Türlü İşler Komisyonu kurulmasına,Belediye Meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

 

Karar Tarihi: 01/09/2016

Karar No: 80

 

Karar Özü: SÜREKLİ İŞÇİ KADRO İPTAL-İHDASI.

 

Karar: Başkanlık Makamının 31/08/2016 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 566 sayılı yazılarında "22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığınca hazırlanan Belediye Ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği Belediye Meclisimizin 09/05/2007 tarih ve 60 sayılı kararı ile Belediyemizde mevcut memur ve işçi kadroları norm kadro standartlarına uygun hale getirilmiştir. Bu düzenlemelerde 3 adet işçimiz norm kadro harici kalmıştır. Aradan geçen zaman zarfında, mevcut işçi norm kadrosunda usta kadrosunda görev yapan 2 adet, işçi kadrosunda görev yapan 1 adet personelimiz emekli olmuştur. Norm kadro harici çalışan 3 adet işçimizin norm kadroya atanabilmesi için mevcut 2 adet usta kadrosunun işçi kadrosu ile değiştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle sürekli işçi kadrolarında değişiklik ile ilgili hazırlanan Sürekli İşçi Kadro Değişiklik Cetvelinin meclisimizce onaylanması" talebine istinaden; Yazı İşleri Müdürlüğünce hazırlanan sürekli işçi kadro iptal-ihdas cetveli, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (l) fıkrası gereği onaylanmasına, Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

 

Karar Tarihi: 01/09/2016

Karar No: 81

 

Karar Özü: KARAYOLLARI PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

 

Karar: Başkanlık Makamının 29/08/2016 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün aynı tarih ve 662 sayılı yazılarında "Karayolları 15.Bölge Müdürlüğünün 03.06.2016 tarih ve E.133612 sayılı yazısı ile belirtilen; İlçemiz 74-03 K.K.Nolu (Bartın-Kurucaşile) DYA-Amasra İl Yolunun (Amasra Tüneli Geçiş Projesi) (Km:1+792,435-3+940,847) arasında kamulaştırma çalışmaları için Karayolları Müdürlüğünce hazırlatılan Amasra Kent Merkezi Karayolu Geçişi İmar Plan Değişiklik teklifi Amasra Belediye Meclisi tarafından incelenmiş olup, 18.07.2016 tarih ve 58 sayılı kararı ile eksikliklerin olduğu 27.07.2016 tarih ve 1456 sayılı yazımız ile Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne iletilmiştir. Karayolları 15.Bölge Müdürlüğü 15.08.2016 tarih ve E.194928 sayılı yazı ile Amasra Kent Merkezi Karayolu Geçişi İmar Plan Değişiklik teklifinin yeniden Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmesi" talebine istinaden, Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde; konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Belediye Meclisimizce 01/09/2016  tarih ve 74 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havalesi yapılmış olup,Komisyonca hazırlanan rapor doğrultusunda 08/07/2016 tarih ve 58 sayılı meclis kararında belirtilen eksikliklerin giderildiğinden Karayolları Müdürlüğünce hazırlatılan Amasra Kent Merkezi Karayolu geçişi İmar Plan Değişikliğinin Kabulüne,Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

           
Site içi arama

Başkan
İnteraktif Eğitim
Amasra Hava Durumu
Facebook Sayfamız