English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
E-Belediye
Dernek ve Kuruluşlar
Önemli Tefefonlar
Yüzme Suyu Takip Sistemi
Amasra Belediyesi
2015 Arsa Satış İhalesi (İLAN ASIL 1)


2015 Arsa Satış İhalesi (İLAN ASIL 1)

İHALE İLANI

 

AMASRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

1- Amasra Belediye Başkanlığı 208 Ada 1 Parselde Kayıtlı 2.772,56 m2’lik Gayrimenkul Satışı; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

2- İhale 01.04.2015 Çarşamba günü saat 14:00 ‘da Belediye Hizmet Binasının Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- Amasra Belediye Başkanlığı 208 Ada 1 Parselde Kayıtlı 2.772,56 m2’lik Gayrimenkul Satış Bedeli 2.010.106,00 TL. (İki Milyon On Bin Yüz Altı Türk Lirası) olup, geçici teminat 60.303,18 TL. (Altmış Bin Üç Yüz Üç Türk Lirası On Sekiz Kuruş)’dır.

4- İhaleye Katılmak için gereken belgeler,

Gerçek Kişiler;

a)      Kanuni İkametgah Belgesi,

b)      Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası,

c)      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

d)      Teminat Mektubu veya Teminat Alındısı,

e)      Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,

f)       Adli Sicil Kaydı,

g)      Belediyemize borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge,

h)      Ortak Girişim Halinde Ortaklık Hisse Beyannamesi

i)        Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

Tüzel Kişiler;

a)      Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası,

b)      İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

c)      Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi,

d)      Şirket ortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin son durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,

e)      Teminat Mektubu veya Teminat Alındısı,

f)       Adli Sicil Kaydı,

g)      Belediyemize borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge,

h)      Ortak Girişim Halinde Ortaklık Hisse Beyannamesi

i)        Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

5-İsteklilerce 4. maddede belirtilen ihaleye katılmak için gereken belgeler bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine adı, soyadı, ihalenin adı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri imzalanır veya mühürlenir ve 01.04.2015 Çarşamba günü saat 14:00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Amasra Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilir. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul edilemez.

6-İhale şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir ve isteyenlere verilir.

7- İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale Komisyonunca alınan İhale Kararı İta Amirinin (Belediye Başkanı) onayına takiben geçerlilik kazanacağı gibi İta Amirinin İhaleyi iptal etmesi halinde de istekli Belediye ye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

8- Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar Komisyona ulaşması şarttır.

9- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Site içi arama

Başkan
İnteraktif Eğitim
Amasra Hava Durumu
Facebook Sayfamız